top of page
แผนภาพ.jpg

อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบพ่นสีอัตโนมัติ

ANEST IWATA Fluid Supply Accessories

ENGLISH  

ตัวช่วยสำหรับระบบพ่นสีอัตโนมัติ

ในกรณีที่ระบบพ่นสีอัตโนมัติที่ใช้ปั๊มพ่นสีจ่ายสีเข้าปืนพ่นสีมากกว่า 1 ตัวขึ้นไป การจะหวังให้แรงดันของสีมีค่าเท่ากันทุกกระบอกแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะโดยตัวปั๊มพ่นสีมักจะสร้างมาสำหรับใช้กับตัวพ่นสี 1 ตัวหรือปั๊มบางรุ่นสามารถใช้ 2 ตัวขึ้นไปได้แต่ไม่สามารถการันตรีได้ว่าแรงดันสีที่ส่งไปนั้นจะเท่ากันทุกกระบอกหรือไม่

 

ดังนั้นอุปกรณ์ตัวช่วยเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีติดตั้งเพราะเป็นตัวควบคุมให้ระบบพ่นสีมีประสิทธิภาพที่คงที่โดยรายละเอียดสามารถดูได้ในแต่ละตัวดังนี้

1. ตัวปรับแรงดันสี (Paint Pressure Regulator)

Pr-5b.jpg

PR-5B

หน้าที่ของตัวปรับแรงดันสี

ในระบบพ่นสีอัตโนมัติที่ต้องใช้ปืนหลายกระบอกแต่ใช้ตัวจ่ายสีตัวเดียวกัน แรงดันที่ส่งจากตัวจ่ายสีมายังปืนพ่นสีจะทำให้แรงดันของปืนในแต่ละกระบอกไม่เท่ากันทำให้ประสิทธิภาพการพ่นสีด้อยลงจากมาตรฐานไปอย่างมาก

สาเหตุหลักคือแรงดันที่ส่งมาจากปั๊มพ่นสีส่งมาถึงปืนพ่นสีไม่เท่ากันเพราะไม่มีตัวช่วยคอยควบคุมค่าแรงดันให้คงที่ทำให้แรงดันที่ส่งออกมาไม่สามารถถ่ายเทค่าแรงดันที่แน่นอนได้ดังนั้นทางแก้คือต้องหาตัวช่วยที่จะมาควบคุมแรงดันสีให้คงที่เลยเป็นหน้าที่ของตัวปรับสีที่คอยปรับค่าแรงดันสีให้ไหลจ่ายเข้าที่ปืนพ่นสีด้วยค่าคงที่ตามที่ต้องการได้ซึ่งประโยชน์ของมันคือทำให้ปืนทุกกระบอกพ่นสีออกมาด้วยค่าการไหลที่เท่ากันและทำให้ฟิลม์สีเคลือบผิวชิ้นงานในคุณภาพที่เท่ากัน

ตัวปรับแรงดันสี PR-5B

ตัวปรับสีที่ใช้รูปแบบแผ่นไดอะแฟรมมาควบคุมแรงดันและอัตราการไหลให้คงที่เพื่อควบคุมคุณภาพงานพ่นสีเช่นการควบคุมให้ฟิล์มสีที่เคลือบผิวชิ้นงานมีความหนาสม่ำเสมอและแน่นอนตลอดกระบวนการพ่นสีโดยตัวปรับสีจะมีอยู่ 2 แบบซึ่งต่างกันที่ระดับแรงดันที่รองรับ

เนื่องจากเป็นไดอะแฟรมทำให้ตัวปรับแรงดันเมื่อสัมผัสกับสีแล้ว การสัมผัสจะเป็นลักษณะที่สีเข้าสัมผัสกับตัวไดอะแฟรมและดันสีออกไปอย่างไม่แรงมากนักซึ่งมีผลทำให้ตัวปรับทำความสะอาดได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

PR-5B Dimension.png

ปั๊มจ่ายสี

เกลียวสีขาออก G3/8

สายสี

ต่ำ

สูง

มิติการติดตั้ง PR-5B

PR-5B THA.png
Pr-51b.jpg

PR-51B

PR-51B THA.png
Pr-5b.jpg

PR-5BL

PR-5BL THA.png

หมายเหตุ

หากระบบพ่นสีอัตโนมัติที่คุณใช้เป็นลักษณะสีออกทางเดียวไม่มีระบบหมุนเวียนสี การใช้ตัวปรับสีมาช่วยอย่างเดียวสามารถทำได้แต่ถ้าเจอเงื่อนไขที่ต้องใช้ระบบหมุนเวียนสีเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นต้องการให้สีไหลตลอดไม่ให้เกิดการแห้งและแข็งตัวในตัวปืนพ่นสีเพราะไม่ได้พ่นต่อเนื่องตลอด ในกรณีนี้คือตัวปรับสีอย่างเดียวไม่พอเพราะจะเจอตัวปัญหาในระบบหมุนเวียนคือแรงดันต้านกลับที่ทำให้การไหลของสีในระบบไม่คงที่ติดชะงักซึ่งตัวปรับแรงดันสีไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างเดียว จำเป็นต้องใช้วาล์วปรับแรงดันต้านกลับมาช่วยเพื่อรักษาให้แรงดันในระบบหมุนเวียนคงที่

สำหรับรายละเอียดวาล์วปรับแรงดันต้านกลับจะอยู่ในหัวข้อถัดไป

2. วาล์วปรับแรงดันต้านกลับ (Back Pressure Valve)

PR-B5b.jpg

PR-B5B

รับมือกับแรงดันต้านกลับในระบบหมุนเวียนสี

กรณีที่ระบบพ่นสีมีการใช้ระบบหมุนเวียนสี (จากปลายทางย้อนกลับไปสู่ต้นทาง) ซึ่งการหมุนเวียนเพื่อให้สีบางส่วนไหลย้อนกลับมานั้นจะมีแรงดันที่เกิดขึ้นมาเรียกว่าแรงดันต้านกลับ

โดยปกติแรงดันต้านกลับจะทำให้แรงดันในระบบไม่เสถียรและทำให้ปืนพ่นสีในระบบพ่นออกมาด้วยแรงดันที่ไม่คงที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง การนำวาล์วปรับแแรงดันต้านกลับมาช่วยทำหน้าที่ควบคุมไม่ให้แรงดันต้านกลับมีอัตราสูงเกินค่าที่ตั้งไว้และทำให้สีหมุนเวียนได้ในอัตราคงที่ กรณีที่ในระบบหมุนเวียนสีพบว่ามีแรงดันสูงขึ้นมากเกินไป ตัววาล์วจะทำหน้าที่ปรับแรงดันให้กลับมาที่ค่าที่เหมาะสมทันที ช่วยให้สีไหลตามทางที่ถูกต้องและควบคุมแรงดันต้านกลับจากปลายทางให้มีแรงดันที่เหมาะสมรักษาแรงดันในระบบได้และให้สีไหลในทิศทางเดียวกันทั้งหมด

ในระบบอัตโนมัติที่มีเงื่อนไขต้องหมุนเวียนสีนั้น วาล์วปรับแรงดันเป็นอุปกรณ์ที่รักษาคุณภาพงานพ่นสีได้ตลอดกระบวนการพ่นสีจนขาดไม่ได้เลยทีเดียว

วาล์วปรับแรงดันต้านกลับ PR-B5B

วาล์วปรับแรงดันที่ช่วยให้ระบบหมุนเวียนสีทำงานได้ไม่มีปัญหาโดยนำไปติดตั้งกับสายหรือท่อลำเลียงสีในระบบได้ทันที สำหรับตัวอย่างการติดตั้งมีดังต่อไปนี้

PR-B5B Dimension.png

เส้นทางหมุนเวียนสี

ตัวปรับแรงดันสี

ปั๊มจ่ายสี

สี

ไหลออก

G3/8

ไหลเข้า G1/4

ปืนพ่นสี

สีไหลกลับ

เส้นทางหมุนเวียนสี

(ไหลกลับ)

ตัวอย่างการติดตั้งวาล์วปรับแรงดันต้านกลับ

  1. นำตัววาล์วปรับแรงดันต้านกลับ (กรณี PR-B5B คืออลูมิเนียมและ PR-B5BN คือสแตนเลส) ไปติดตั้งในส่วนลำเลียงสีสำหรับหมุนเวียน

  2. ต่อสายสีเข้าไปที่ตัววาล์วทั้งในส่วนไหลเข้าและไหลออก

  3. ต่อสายสีที่ทำหน้าไหลย้อนกลับจากตัวปืนพ่นสีเข้าไปในส่วน "ไหลเข้า" ของวาล์วปรับแรงดันต้านกลับ

  4. ต่อสายสีที่ทำหน้าที่ไหลออกจากวาล์วปรับแรงดันต้านกลับในส่วน "ไหลออก" ที่ลำเลียงสีไปยังถังบรรจุสีซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของระบบจ่ายสี

PR-B5B THA.png

3. วาล์วควบคุมการไหลของสี (Flow Control Valve)

fcv-3.jpg

FCV-3

ช่วยให้การไหลของสีคงที่แม้ตำแหน่งของปืนพ่นสีจะเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา

ตัวช่วยตัวที่ 3 ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกระบบเพราะบางระบบพ่นสีตำแหน่งของปืนพ่นสีจะอยู่กับที่ไม่ได้ไปไหนหรือต่อให้เป็นตำแหน่งปืนพ่นสีสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้แต่ไม่ได้เปลี่ยนถี่อะไรมากมายนั้น อัตราการไหลยังคงที่อยู่แน่นอน

แต่ทว่าเมื่อปืนพ่นสีอัตโนมัติได้ไปติดตั้งในแขนกลพ่นสีไม่ว่าจะเป็นแขนกลแนวดิ่งอย่าง Reciprocator หรือแขนกลเคลื่อนไหวรอบทิศ ตำแหน่งความสูงของปืนหรือตำแหน่งการเคลื่อนไหวของปืนอัตโนมัติที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เอาแค่การเปลี่ยนแบบขึ้นลงตลอดแทบจะทุกวินาทีในแขนกลแนวดิ่งก็มีผลต่ออัตราการไหลที่สามารถผันแปรได้ตลอดเพราะความสูงต่างระดับ การไหลในระดับความสูงที่ต่างกันก็มีผลไปเปลี่ยนค่าอัตราการไหลได้อยู่แล้วดังนั้นตัวช่วยตัวที่ 3 คือตัวควบคุมการไหลของสีที่จะมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้

ตัวควบคุมการไหลจะช่วยรักษาอัตราการไหลให้มีค่าคงที่ได้ตลอดเวลาไม่ว่าตัวปืนพ่นสีอัตโนมัติจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางไหน อัตราการไหลจะคงที่แล้วช่วยให้ตัวปรับแรงดันสีหรือแม้แต่ตัววาล์วปรับแรงดันต้านกลับก็ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนั้นเอง

FC-V3 THA.png
fcv-31.jpg

FCV-31

วาล์วควบคุมการไหลรุ่น FCV-31

รุ่นนี้จะสร้างวาล์วให้ออกมาในลักษณะวาล์วระบบของเหลวและยังมีรุ่นพิเศษทั้ง R4 และ R8 จะเป็นตัวที่ควบคุมการไหลในอัตราต่ำพิเศษเนื่องจากแรงดันที่มาจากพื้นที่ในช่องลมของแผ่นไดอะแฟรมจะแตกต่างจากส่วนลำเลียงสี

FCV-31 THA.png
FCV-31 R4 THA.png

ตัวอย่างทางเดินของสีที่ติดตั้งตัวช่วยเต็มรูปแบบ

ZIP52 Perfect Flow.jpg

ปั๊มจ่ายสี

Pr-5b.jpg
fcv-3.jpg

ตัวปรับแรงดันสี

วาล์วควบคุมการไหล

(ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องมีทุกระบบถ้าตำแหน่งปืนพ่นสีไม่ได้ไปติดตั้งกับแขนกลที่เคลื่อนไหวตลอด)

ถังสี

Pr-5b.jpg
IMG_6115.JPG

วาล์วปรับแรงดันต้านกลับ

(หากไม่มีระบบหมุนเวียนสีไม่ต้องติดตั้ง)

ปืนพ่นสีอัตโนมัติ

(ต้องติดตัวหมุนเวียนที่อะแดฟเตอร์หรือข้อต่อพิเศษที่ช่วยให้หมุนเวียนสี)

เส้นทางไหลย้อนกลับไปยังถังของสี

เส้นทางไหลของสีจากจุดเริ่มต้นที่ถุกดูดจากถังโดยปั๊มจ่ายสีและส่งต่อผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ จนเข้าสู่ระบบหมุนเวียน

คำอธิบายแผนภาพ

แผนภาพนี้จะแสดงตัวอย่างในลักษณะ 1:1 (1 ปั๊มกับ 1 ปืน) เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของตัวช่วยแต่ละตัวได้ง่ายขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วระบบนี้มักจะใช้กับปืนพ่นสีหลายกระบอกซึ่งปั๊มจ่ายสีจะรับหน้าที่จ่ายสีให้ปืนพ่นสีอัตโนมัติมากกว่า 1 กระบอกซึ่งอย่าลืมว่าจุดประสงค์ของการใช้ตัวช่วยเหล่านี้คือการใช้กับปืนพ่นสีพร้อมกันหลายกระบอกและต้องให้พ่นสีให้ออกมามีคุณภาพที่เท่ากันดังนั้นหากปั๊มพ่นสีใช้กับปืนหลายกระบอกจะเป็นยังไง ขอให้ดูภาพตัวอย่างด้านล่าง

fcv-3.jpg
IMG_6115.JPG
ZIP52 Perfect Flow.jpg
Pr-5b.jpg
fcv-3.jpg
IMG_6115.JPG
fcv-3.jpg
IMG_6115.JPG
Pr-5b.jpg

ถังสี

ตัวปรับแรงดันสี

ปืนพ่นสีอัตโนมัติ

วาล์วควบคุมการไหล

ปืนพ่นสีอัตโนมัติ

ปืนพ่นสีอัตโนมัติ

วาล์วควบคุมการไหล

วาล์วควบคุมการไหล

วาล์วปรับแรงดันต้านกลับ

ปั๊มจ่ายสี

ตัวอย่างการใช้กับปืนพ่นสีหลายกระบอก

กลับไปที่หน้า

อุปกรณ์จ่ายสี ANEST IWATA

ติดต่อขอราคาและสั่งซื้อ

bottom of page