แผนภาพ.jpg

อุปกรณ์เสริมสำหรับระบบพ่นสีอัตโนมัติ

ANEST IWATA Fluid Supply Accessories

ENGLISH  

ตัวช่วยสำหรับระบบพ่นสีอัตโนมัติ

ในกรณีที่ระบบพ่นสีอัตโนมัติที่ใช้ปั๊มพ่นสีจ่ายสีเข้าปืนพ่นสีมากกว่า 1 ตัวขึ้นไป การจะหวังให้แรงดันของสีมีค่าเท่ากันทุกกระบอกแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะโดยตัวปั๊มพ่นสีมักจะสร้างมาสำหรับใช้กับตัวพ่นสี 1 ตัวหรือปั๊มบางรุ่นสามารถใช้ 2 ตัวขึ้นไปได้แต่ไม่สามารถการันตรีได้ว่าแรงดันสีที่ส่งไปนั้นจะเท่ากันทุกกระบอกหรือไม่

 

ดังนั้นอุปกรณ์ตัวช่วยเหล่านี้จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีติดตั้งเพราะเป็นตัวควบคุมให้ระบบพ่นสีมีประสิทธิภาพที่คงที่โดยรายละเอียดสามารถดูได้ในแต่ละตัวดังนี้

1. ตัวปรับแรงดันสี (Paint Pressure Regulator)

PR-5B

หน้าที่ของตัวปรับแรงดันสี

ในระบบพ่นสีอัตโนมัติที่ต้องใช้ปืนหลายกระบอกแต่ใช้ตัวจ่ายสีตัวเดียวกัน แรงดันที่ส่งจากตัวจ่ายสีมายังปืนพ่นสีจะทำให้แรงดันของปืนในแต่ละกระบอกไม่เท่ากันทำให้ประสิทธิภาพการพ่นสีด้อยลงจากมาตรฐานไปอย่างมาก

สาเหตุหลักคือแรงดันที่ส่งมาจากปั๊มพ่นสีส่งมาถึงปืนพ่นสีไม่เท่ากันเพราะไม่มีตัวช่วยคอยควบคุมค่าแรงดันให้คงที่ทำให้แรงดันที่ส่งออกมาไม่สามารถถ่ายเทค่าแรงดันที่แน่นอนได้ดังนั้นทางแก้คือต้องหาตัวช่วยที่จะมาควบคุมแรงดันสีให้คงที่เลยเป็นหน้าที่ของตัวปรับสีที่คอยปรับค่าแรงดันสีให้ไหลจ่ายเข้าที่ปืนพ่นสีด้วยค่าคงที่ตามที่ต้องการได้ซึ่งประโยชน์ของมันคือทำให้ปืนทุกกระบอกพ่นสีออกมาด้วยค่าการไหลที่เท่ากันและทำให้ฟิลม์สีเคลือบผิวชิ้นงานในคุณภาพที่เท่ากัน

ตัวปรับแรงดันสี PR-5B

ตัวปรับสีที่ใช้รูปแบบแผ่นไดอะแฟรมมาควบคุมแรงดันและอัตราการไหลให้คงที่เพื่อควบคุมคุณภาพงานพ่นสีเช่นการควบคุมให้ฟิล์มสีที่เคลือบผิวชิ้นงานมีความหนาสม่ำเสมอและแน่นอนตลอดกระบวนการพ่นสีโดยตัวปรับสีจะมีอยู่ 2 แบบซึ่งต่างกันที่ระดับแรงดันที่รองรับ

เนื่องจากเป็นไดอะแฟรมทำให้ตัวปรับแรงดันเมื่อสัมผัสกับสีแล้ว การสัมผัสจะเป็นลักษณะที่สีเข้าสัมผัสกับตัวไดอะแฟรมและดันสีออกไปอย่างไม่แรงมากนักซึ่งมีผลทำให้ตัวปรับทำความสะอาดได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

ปั๊มจ่ายสี

เกลียวสีขาออก G3/8

สายสี

ต่ำ

สูง

มิติการติดตั้ง PR-5B

PR-51B

PR-5BL

หมายเหตุ

หากระบบพ่นสีอัตโนมัติที่คุณใช้เป็นลักษณะสีออกทางเดียวไม่มีระบบหมุนเวียนสี การใช้ตัวปรับสีมาช่วยอย่างเดียวสามารถทำได้แต่ถ้าเจอเงื่อนไขที่ต้องใช้ระบบหมุนเวียนสีเข้ามาเกี่ยวข้องอย่างเช่นต้องการให้สีไหลตลอดไม่ให้เกิดการแห้งและแข็งตัวในตัวปืนพ่นสีเพราะไม่ได้พ่นต่อเนื่องตลอด ในกรณีนี้คือตัวปรับสีอย่างเดียวไม่พอเพราะจะเจอตัวปัญหาในระบบหมุนเวียนคือแรงดันต้านกลับที่ทำให้การไหลของสีในระบบไม่คงที่ติดชะงักซึ่งตัวปรับแรงดันสีไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้อย่างเดียว จำเป็นต้องใช้วาล์วปรับแรงดันต้านกลับมาช่วยเพื่อรักษาให้แรงดันในระบบหมุนเวียนคงที่

สำหรับรายละเอียดวาล์วปรับแรงดันต้านกลับจะอยู่ในหัวข้อถัดไป

2. วาล์วปรับแรงดันต้านกลับ (Back Pressure Valve)

PR-B5B

รับมือกับแรงดันต้านกลับในระบบหมุนเวียนสี

กรณีที่ระบบพ่นสีมีการใช้ระบบหมุนเวียนสี (จากปลายทางย้อนกลับไปสู่ต้นทาง) ซึ่งการหมุนเวียนเพื่อให้สีบางส่วนไหลย้อนกลับมานั้นจะมีแรงดันที่เกิดขึ้นมาเรียกว่าแรงดันต้านกลับ

โดยปกติแรงดันต้านกลับจะทำให้แรงดันในระบบไม่เสถียรและทำให้ปืนพ่นสีในระบบพ่นออกมาด้วยแรงดันที่ไม่คงที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลง การนำวาล์วปรับแแรงดันต้านกลับมาช่วยทำหน้าที่ควบคุมไม่ให้แรงดันต้านกลับมีอัตราสูงเกินค่าที่ตั้งไว้และทำให้สีหมุนเวียนได้ในอัตราคงที่ กรณีที่ในระบบหมุนเวียนสีพบว่ามีแรงดันสูงขึ้นมากเกินไป ตัววาล์วจะทำหน้าที่ปรับแรงดันให้กลับมาที่ค่าที่เหมาะสมทันที ช่วยให้สีไหลตามทางที่ถูกต้องและควบคุมแรงดันต้านกลับจากปลายทางให้มีแรงดันที่เหมาะสมรักษาแรงดันในระบบได้และให้สีไหลในทิศทางเดียวกันทั้งหมด

ในระบบอัตโนมัติที่มีเงื่อนไขต้องหมุนเวียนสีนั้น วาล์วปรับแรงดันเป็นอุปกรณ์ที่รักษาคุณภาพงานพ่นสีได้ตลอดกระบวนการพ่นสีจนขาดไม่ได้เลยทีเดียว

วาล์วปรับแรงดันต้านกลับ PR-B5B

วาล์วปรับแรงดันที่ช่วยให้ระบบหมุนเวียนสีทำงานได้ไม่มีปัญหาโดยนำไปติดตั้งกับสายหรือท่อลำเลียงสีในระบบได้ทันที สำหรับตัวอย่างการติดตั้งมีดังต่อไปนี้

เส้นทางหมุนเวียนสี

ตัวปรับแรงดันสี

ปั๊มจ่ายสี

สี

ไหลออก

G3/8

ไหลเข้า G1/4

ปืนพ่นสี

สีไหลกลับ

เส้นทางหมุนเวียนสี

(ไหลกลับ)

ตัวอย่างการติดตั้งวาล์วปรับแรงดันต้านกลับ

  1. นำตัววาล์วปรับแรงดันต้านกลับ (กรณี PR-B5B คืออลูมิเนียมและ PR-B5BN คือสแตนเลส) ไปติดตั้งในส่วนลำเลียงสีสำหรับหมุนเวียน

  2. ต่อสายสีเข้าไปที่ตัววาล์วทั้งในส่วนไหลเข้าและไหลออก

  3. ต่อสายสีที่ทำหน้าไหลย้อนกลับจากตัวปืนพ่นสีเข้าไปในส่วน "ไหลเข้า" ของวาล์วปรับแรงดันต้านกลับ

  4. ต่อสายสีที่ทำหน้าที่ไหลออกจากวาล์วปรับแรงดันต้านกลับในส่วน "ไหลออก" ที่ลำเลียงสีไปยังถังบรรจุสีซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของระบบจ่ายสี

3. วาล์วควบคุมการไหลของสี (Flow Control Valve)

FCV-3

ช่วยให้การไหลของสีคงที่แม้ตำแหน่งของปืนพ่นสีจะเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา

ตัวช่วยตัวที่ 3 ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกระบบเพราะบางระบบพ่นสีตำแหน่งของปืนพ่นสีจะอยู่กับที่ไม่ได้ไปไหนหรือต่อให้เป็นตำแหน่งปืนพ่นสีสามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้แต่ไม่ได้เปลี่ยนถี่อะไรมากมายนั้น อัตราการไหลยังคงที่อยู่แน่นอน

แต่ทว่าเมื่อปืนพ่นสีอัตโนมัติได้ไปติดตั้งในแขนกลพ่นสีไม่ว่าจะเป็นแขนกลแนวดิ่งอย่าง Reciprocator หรือแขนกลเคลื่อนไหวรอบทิศ ตำแหน่งความสูงของปืนหรือตำแหน่งการเคลื่อนไหวของปืนอัตโนมัติที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เอาแค่การเปลี่ยนแบบขึ้นลงตลอดแทบจะทุกวินาทีในแขนกลแนวดิ่งก็มีผลต่ออัตราการไหลที่สามารถผันแปรได้ตลอดเพราะความสูงต่างระดับ การไหลในระดับความสูงที่ต่างกันก็มีผลไปเปลี่ยนค่าอัตราการไหลได้อยู่แล้วดังนั้นตัวช่วยตัวที่ 3 คือตัวควบคุมการไหลของสีที่จะมาช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้

ตัวควบคุมการไหลจะช่วยรักษาอัตราการไหลให้มีค่าคงที่ได้ตลอดเวลาไม่ว่าตัวปืนพ่นสีอัตโนมัติจะเคลื่อนไหวไปในทิศทางไหน อัตราการไหลจะคงที่แล้วช่วยให้ตัวปรับแรงดันสีหรือแม้แต่ตัววาล์วปรับแรงดันต้านกลับก็ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพนั้นเอง

FCV-31

วาล์วควบคุมการไหลรุ่น FCV-31

รุ่นนี้จะสร้างวาล์วให้ออกมาในลักษณะวาล์วระบบของเหลวและยังมีรุ่นพิเศษทั้ง R4 และ R8 จะเป็นตัวที่ควบคุมการไหลในอัตราต่ำพิเศษเนื่องจากแรงดันที่มาจากพื้นที่ในช่องลมของแผ่นไดอะแฟรมจะแตกต่างจากส่วนลำเลียงสี

ตัวอย่างทางเดินของสีที่ติดตั้งตัวช่วยเต็มรูปแบบ

ปั๊มจ่ายสี

ตัวปรับแรงดันสี

วาล์วควบคุมการไหล

(ตัวนี้ไม่จำเป็นต้องมีทุกระบบถ้าตำแหน่งปืนพ่นสีไม่ได้ไปติดตั้งกับแขนกลที่เคลื่อนไหวตลอด)

ถังสี

วาล์วปรับแรงดันต้านกลับ

(หากไม่มีระบบหมุนเวียนสีไม่ต้องติดตั้ง)

ปืนพ่นสีอัตโนมัติ

(ต้องติดตัวหมุนเวียนที่อะแดฟเตอร์หรือข้อต่อพิเศษที่ช่วยให้หมุนเวียนสี)

เส้นทางไหลย้อนกลับไปยังถังของสี

เส้นทางไหลของสีจากจุดเริ่มต้นที่ถุกดูดจากถังโดยปั๊มจ่ายสีและส่งต่อผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ จนเข้าสู่ระบบหมุนเวียน

คำอธิบายแผนภาพ

แผนภาพนี้จะแสดงตัวอย่างในลักษณะ 1:1 (1 ปั๊มกับ 1 ปืน) เพื่อให้เห็นภาพและเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของตัวช่วยแต่ละตัวได้ง่ายขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วระบบนี้มักจะใช้กับปืนพ่นสีหลายกระบอกซึ่งปั๊มจ่ายสีจะรับหน้าที่จ่ายสีให้ปืนพ่นสีอัตโนมัติมากกว่า 1 กระบอกซึ่งอย่าลืมว่าจุดประสงค์ของการใช้ตัวช่วยเหล่านี้คือการใช้กับปืนพ่นสีพร้อมกันหลายกระบอกและต้องให้พ่นสีให้ออกมามีคุณภาพที่เท่ากันดังนั้นหากปั๊มพ่นสีใช้กับปืนหลายกระบอกจะเป็นยังไง ขอให้ดูภาพตัวอย่างด้านล่าง

ถังสี

ตัวปรับแรงดันสี

ปืนพ่นสีอัตโนมัติ

วาล์วควบคุมการไหล

ปืนพ่นสีอัตโนมัติ

ปืนพ่นสีอัตโนมัติ

วาล์วควบคุมการไหล

วาล์วควบคุมการไหล

วาล์วปรับแรงดันต้านกลับ

ปั๊มจ่ายสี

ตัวอย่างการใช้กับปืนพ่นสีหลายกระบอก

กลับไปที่หน้า

อุปกรณ์จ่ายสี ANEST IWATA

ติดต่อขอราคาและสั่งซื้อ

Products Division
กลุ่มสินค้า
After Sales Service
About R.O.M.
Social Network Channel
การบริการหลังการขาย
เกี่ยวกับ R.O.M.
Please click the title on above for short-cut way to each information page
โปรดคลิ๊กหัวข้อด้านบนสำหรับทางลัดไปยังข้อมูลต่าง ๆ ในแต่ละหน้า

© 2020 R.O.M. INTERTRADE Limited Partnership The Authorized WAGNER Group Product Distributor in Thailand since 1988.

© 2563 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.โอ.เอ็ม. อินเตอร์เทรด ตัวแทนจำหน่ายสินค้าในเครือ WAGNER อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2531

 

สินค้าในเครือ WAGNER Group/Product under WAGNER Group

 

- WAGNER

- WALTHER PILOT

- TITAN

 

The ANEST IWATA official distributor for Thailand territory since 2016.

ผู้แทนจำหน่ายสินค้า ANEST IWATA อย่างเป็นทางการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559

The Hakko official distributor for Thailand territory since 2017

(Under Authorized Assigned by Bando Manufacturing Co.,Ltd)

ผู้จัดจำหน่ายสินค้า Hakko อย่างเป็นทางการในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560

(ภายใต้การแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดย บจก. แบนโด แมนูแฟคเจอริ่ง)

Distributor of Spray Equipment for Industry Factory, Car Refinish, Construction Project, Consumer Level and Arts

ผู้จำหน่ายอุปกรณ์พ่นสีสำหรับโรงงานอุตสหกรรม, งานพ่นสีในอู่รถยนต์, งานก่อสร้าง งานระดับครัวเรือนและงานศิลปะ