top of page
W-71 Cover Real.png

ENGLISH  

ANEST IWATA Classic Series

ปืนพ่นสี ANEST IWATA รุ่นคลาสสิค W-7

กลับมาผลิตอีกครั้งตามคำเรียกร้อง

รุ่น W-7 ทั้งรุ่นมาตรฐาน W-71 และรุ่นใหญ่ W-77 ที่เคยมีแผนยกเลิกผลิตไปแล้วหลังจากการมาของ WIDER Series แต่เนื่องจากมีความต้องการของตลาดค่อนข้างสูงมากและผู้ใช้หลายคนที่ทันรุ่นนี้ยังทำงานกันอยู่จนถึงทุกวันนี้และมีความต้องการใช้รุ่นเดิมอยู่ดังนั้นทาง ANEST IWATA ได้นำกลับมาผลิตอีกครั้งให้เป็นทางเลือกในการใช้ปืนพ่นสี แต่อย่างไรก็ตามทาง ROM ขอแนะนำรุ่น WIDER ที่มาแทนรุ่นนี้เป็นทางเลือกแรกก่อน

ปืนพ่นสีแรงอัดอากาศ W-77

W-77 Air Spray Gun

ปืนรุ่นเก่า W-77 ที่ยังมีจำหน่ายสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้รุ่นเดิม ซึ่งรุ่นใหม่ที่เข้ามาแทนคือ WIDER-2

รุ่นปืนพ่นสี: W-77P (จ่ายสีด้วยแรงดัน) W-77G (กาบน) W-77S (กาล่าง)

ปืนพ่นสีแรงอัดอากาศ W-71

W-71 Air Spray Gun

ปืนรุ่นเก่า W-71 ที่ยังมีจำหน่ายสำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้รุ่นเดิม ซึ่งรุ่นใหม่ที่เข้ามาแทนคือ WIDER-1

รุ่นปืนพ่นสี: W-71P (จ่ายสีด้วยแรงดัน) W-71G (กาบน) W-71S (กาล่าง)

ติดต่อขอราคาและสั่งซื้อ

กลับไปที่หน้า

ปืนพ่นสี ANEST IWATA

bottom of page