top of page

Chapter 8: Changing to powder coating

บทที่ 8: สำหรับผู้ที่เปลี่ยนมาใช้สีฝุ่น

ENGLISH  

สำหรับผู้ที่ใช้สีน้ำและสีน้ำมันพ่นงานมาก่อน

เมื่อจะเปลี่ยนมาใช้เครื่องพ่นสีฝุ่นห้องพ่นสีจะต้องมีการเปลี่ยนโครงสร้างเพราะแตกต่างจากห้องพ่นสีน้ำและสีน้ำมันอย่างสิ้นเชิง ห้องพ่นสีน้ำและสีน้ำมันบางที่มีธารน้ำตกอยู่ด้านหลังเพื่อกันไม่ให้สีฟุ้งกระจายแต่สีฝุ่นนั้นสภาพห้องพ่นต้องแห้งและไม่มีความชื้นเข้ามาเพราะความชื้นทำให้สีฝุ่นเกาะกันเป็นก้อนทรงผลกระทบต่อการพ่นสีที่ทำให้ใช้งานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้นห้องพ่นสีแบบสีน้ำและสีน้ำมันไม่สามารถใช้กับงานพ่นสีฝุ่นได้

ตัวอย่างห้องพ่นสีฝุ่น

ตัวอย่างห้องพ่นสีฝุ่น

ห้องพ่นสีฝุ่น

ห้องพ่นสีฝุ่นมีหลายแบบตั้งแต่พ่นชิ้นงานเดียวจนไปถึงชิ้นงานจำนวนมาก ห้องพ่นบางประเภทมีความซับซ้อนเช่นมีระบบหมุนเวียนสี ระบบลำเลียงสีฝุ่นและยังมีอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเช่นฟิลเตอร์กรองสีฝุ่น ตัวร่อนสี เป็นต้น ตัวอย่างห้องพ่นลักษณะต่าง ๆ มีดังนี้

ห้องพ่นสีฝุ่นสำหรับพ่นงานเดี่ยว

ห้องพ่นสีฝุ่นที่ใช้กับปืนอัตโนมัติ

ห้องพ่นสีฝุ่นขนาดใหญ่หลายชิ้นงาน

ห้องพ่นสีฝุ่นสำหรับปืนอัตโนมัติ

จากภาพตัวอย่างจะเห็นว่าลักษณะห้องพ่นแตกต่างจากห้องพ่นสีน้ำอย่างสิ้นเชิง สีฝุ่นจะถูกพ่นจนฟุ้งกระจายภายในห้องพ่นโดยที่สีฝุ่นที่ไม่เกาะชิ้นงานจะตกลงไปบนพื้น จุดนี้เองที่ทำให้สีฝุ่นนำกลับมาใช้ได้อีกเป็นการลดค่าใช้จ่ายสีในขณะที่สีน้ำและสีน้ำมันไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ดังนั้นในการเปลี่ยนมาใช้งานพ่นสีฝุ่น ห้องพ่นจะต้องถูกเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมเสียก่อน

สิ่งที่ต้องมีในห้องพ่นสีฝุ่น

 

อุปกรณ์พ่นสีฝุ่น WAGNER ใช้ไฟฟ้าสถิตเข้ามาช่วยในเรื่องการเคลือบรอบ สายดินต้องติดตั้งกับห้องพ่นไม่ว่าห้องพ่นสีฝุ่นมีขนาดแบบไหนเพื่อให้ศักย์ไฟฟ้าในเขตพ่นสีเท่ากับศักย์ไฟฟ้าในดินเป็นการป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าสถิตเพราะฉะนั้นต้องการติดตั้งสายดินไว้ให้เรียบร้อยก่อนติดตั้งห้องพ่น เต้าเสียบปลั๊กไฟฟ้าต้องมี 3 ขาที่มีสายดิน บริเวณที่คนพ่นสียืนต้องเป็นกระเบื้องยางที่เป็นฉนวนกันไฟฟ้า

ห้องอบสีฝุ่น

 

สีฝุ่นจะเคลือบชิ้นงานได้ก็ต้องผ่านการอบด้วยความร้อนสูง สเปคสีของผู้ผลิตในแต่ละที่มีสูตรที่แตกต่างกันดังนั้นการอบดังนั้นขอให้อิงตามผู้ผลิตเป็นหลัก 

ชิ้นงานที่ผ่านกรอบมาแล้ว

bottom of page