top of page

RS 500 Paint Resistance Meter

เครื่องวัดค่าต้านทานสี

ENGLISH  

wagner-paint-resistance-meter-rs-500.jpg

ตัววัดค่าต้านทานสี

 

ในปัจจุบันนี้สีที่มีใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมหลายที่ส่วนใหญ่มีค่าต้านทานที่เหมาะสมรองรับการใช้งานกับปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิตแล้วแต่เพื่อความมั่นใจว่าสีที่ใช้นั้นมีค่าต้านทานหรือไม่ อุปกรณ์ตัวนี้จะช่วยวัดค่าและแสดงผลออกมาด้วยตัววัดที่มีความแม่นยำและหน้าปัดที่รายงานผลออกมาให้เข้าใจได้ง่าย

นี่คืออุปกรณ์ที่เหมาะสำหรับผู้ผลิตสีน้ำมันหรือสีน้ำหรือผู้ใช้งานทั่วไปที่ต้องการทดอบสี

ส่วนประกอบของตัววัดค่าต้านทางไฟฟ้า WAGNER RS 500

RS 500.png

1

2

3

4

5

รายการส่วนประกอบของตัววัดค่าต้านทานสี

 1. หน้าจอแสดงค่าแบบแยกสเกลการวัด

 2. เกลียวปรับเทียบตัววัดให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

 3. ช่องเสียบสายวัดค่าต้านทานสี

 4. เกลียวเลือกฟังก์ชั่นการทำงานของตัววัด

 5. หัวจุมสีสำหรับวัดค่าต้านทานสี

ข้อมูลทางเทคนิคของ WAGNER RS 500

RS 500 Dimension.png
RS 500 THA.png

มิติของตัววัดค่าต้านทานสี

มาตรวัด WAGNER RS 500

รายการ่วนประกอบของมาตรวัดในหน้าปัด

 1. ส่วนที่แสดงตัวเลขของค่าต้านที่สี (จากเมก้าโอห์มที่มากสุดไปยังกิโลโอห์มที่ต่ำที่สุด)

 2. แถบสีที่แสดงตำแหน่งของเข็มวัดระดับของค่าต้านทานสี (สีเขียวเข้มคือค่าที่เหมาะสมที่สุด)

 3. ทดสอบแบตตอรี่ (เมื่อปรับโหมดทดสอบแบตตอรี่เท่านั้น)

 4. ตำแหน่งของหัวเข็มในเวลาปรับเทียบเครื่องก่อนใช้งานเท่านั้น

ระดับของค่าต้านทานสี

 • < 50 kOhm ค่าต้านทานต่ำเกินไป

 • 50 kOhm - 150 kOhm ค่าต้านทานอยู่ในระดับที่ใช้พ่นสีด้วยปืนไฟฟ้าสถิตได้

 • 150 kOhm - 1 mOhm ค่าต้านทานที่ดีที่สุดในการพ่นสีด้วยปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต

 • > 1 mOhm ค่าต้านทานอยู่ในระดับที่ใช้พ่นสีด้วยปืนไฟฟ้าสถิตได้

Display Scale.png

1

2

3

4

กลับไปที่

หน้าปืนพ่นสีไฟฟ้าสถิต

ติดต่อ

ขอใบเสนอราคาและสั่งซื้อ

bottom of page